تبلیغات
ویواز 2014 - آیین نامه و نحوه اخذ نمایندگی بیمه قسمت 4

جستجو

 

آیین نامه و نحوه اخذ نمایندگی بیمه قسمت 4

دوشنبه 26 فروردین 1392   10:53 ق.ظ

پذیرش نمایندگان بیمه

پروانه نمایندگی bimeh بر اساس آئین نامه شماره 57 مصوب شورای عالی bimeh صادر می شود و ضروری است متقاضی اخذ پروانه نمایندگی bimeh قبل از هر اقدامی آئین نامه مذكور را مطالعه نماید. متن این آیین نامه در ادامه آمده است.
www.asrebime.com
مراحل لازم برای اخذ پروانه نمایندگی bimeh

1) مراجعه به مدیریت امور نمایندگان شركتهای بیمه و اخذ پذیرش از شركت مورد نظر.

2) شركت در دوره های آموزشی تئوری و عملی مربوط كه توسط شركتهای بیمه برگزار می شود.

3) معرفی دفتر كار و سپردن تعهد و تضمین مربوط و سایر اقدامات لازم برای شروع فعالیت

تاسیس شركت خدمات بیمه ای

متقاضیان تأسیس شركت خدمات بیمه ای (شركت نمایندگی بیمه) باید پس از مراجعه به شركت bimeh ذیربط و اخذ پذیرش تأسیس شركت، اقدام به تكمیل مدارك، صورتجلسات و اساسنامه شركت نمایند.

آیین نامه شماره 57

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مركزی و bimeh‌گری، آیین‌نامة تنظیم امور نمایندگی bimeh را با هدف تعمیم و توسعه bimeh و با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 17/7/1387 تصویب كرد:


• حفظ حقوق بیمه‌گذاران، شركت‌های بیمه و نمایندگان آنها با تأكید بر ارائه بهترین كیفیت خدمات و تكریم مشتریان؛
• واگذاری امور مربوط به نمایندگی هر شركت بیمه به خود آن شركت و صرفاً تعیین حداقل‌های مورد نیاز برای تنظیم بازار بیمه و حفظ حقوق طرفین؛
• تسهیل و شفاف‌سازی جریان كار فعالیت‌های بازاریابی، فروش و امور نمایندگی جهت ایجاد رقابت برای افزایش كارآمدی با مسئولیت شركت‌های bimeh.
لذا این آیین‌نامه مشتمل بر 4 قسمت و 30 ماده و 20 تبصره از تاریخ ابلاغ جایگزین دستور العمل نمایندگی بیمه (شماره 28) و مكمل‌های آن شده و كلیه دستورالعمل‌های مغایر با آن ملغی می‌شود.

فصل اول : تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی bimeh

ماده1. نماینده بیمه كه در این دستور العمل اختصاراً « نماینده» نامیده میشود، شخص حقیقی یا حقوقی است كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری، مفاد این آیین نامه و سایر مصوبات شورای عالی bimeh، مجاز به عرضه خدمات bimeh ای به نمایندگی از طرف یك شركت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره: مقررات این آیین نامه شامل نمایندگانی است كه در داخل كشور خدمات bimeh ای عرضه می نمایند. اعطای نمایندگی bimeh در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مركزی ایران است.

ماده2. شركت bimeh موظف است در اعطای پروانه نمایندگی بیمه در كلیه رشته‌ها یا رشته های bimeh ای معین، طبق مفاد این آیین‌نامه عمل نماید. مدت نمایندگی bimeh‌ نامحدود است اما پروانه و قرارداد نمایندگی بیمه هر سه سال یك بار و به شرط رعایت مفاد این آیین‌نامه و گذراندن دوره های آموزشی لازم توسط نماینده، تجدید خواهد شد.

تبصره: شركت bimeh می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه نامه و در صورت لزوم، در پرداخت خسارت را در رشته‌های مختلف bimeh به نماینده تفویض نماید.

ماده3. شركت bimeh موظف است شرایط اعطای نمایندگی bimeh را از طرق مقتضی، به اختصاصی درج در پایگاه اینترنتی خود به اطلاع عموم برساند.

ماده4. شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی bimeh باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
ب) اعتقاد به اسلام یا یكی دیگر از ادیان رسمی كشور؛
ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
د) نداشتن سـوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرایم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری؛
هـ) داشتن برگه پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم؛
و) داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشته bimeh (و یا سایر رشته‌ها با گرایش bimeh) با شش ماه سابقه كار بیمه ای فنی و تخصصی، یا مدرك كارشناسی در رشته غیر بیمه و یك سال سابقه كار bimeh ای فنی و تخصصی و یا مدرك دیپلم با دو سال سابقه كار bimeh ای فنی و تخصصی.

تبصره1 : متقاضیان فاقد سابقه كار مندرج در بند «و»، به غیر از دارندگان مدرك كارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته‌ها با گرایش bimeh)، باید دوره آموزشی شامل اصول bimeh، آشنایی با رشته‌های بیمه، بازاریابی bimeh، ‌قوانین و مقررات بیمه و رایانه (شامل آموزش مهارت هایWord ، Excel و Internet) را در مجموع، به میزان حداقل 80 ساعت در مركز آموزشی شركت بیمه، یا مركز آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی و یا سایر مراكز آموزشی مورد تأیید بیمه مركزی ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارائه نمایند. علاوه بر این متقاضیان مذكور باید دوره كارآموزی را در شركت بیمه مربوط طی نمایند.
متقاضیان فاقد سابقه كار دارای مدرك كارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته‌ها با گرایش بیمه)، فقط دوره كارآموزی را در شركت بیمه طی خواهند كرد.

تبصره 2: شركت bimeh می تواند برای پذیرش نماینده، هرنوع شرایط رقابتی برای انتخاب نمایندگان برتر، از جمله برگزاری آزمون را تعیین و اعمال نماید.
more info

ماده 5. مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یك از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه بر عهده شركت بیمة مربوط می‌باشد.

ماده 6. شركت bimeh برای اعطای پروانه نمایندگی حقوقی باید موارد زیر را بررسی و رعایت نماید:
1. تشكیل نمایندگی حقوقی به شكل شركت سهامی خاص با مسئولیت تضامنی یا شركت تعاونی؛
2. تأیید اساسنامه نمایندگی توسط شركت بیمه؛
3. انحصار فعالیت به نمایندگی بیمه؛
4. وجود حداقل سه عضو هیئت مدیره؛
5. داشتن حداقل 500 میلیون ریال سرمایه؛
6. ارائه گواهی نامه بانك حاكی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار 50 درصد كل سرمایه ریسلر حقوقی؛
7. صورت كامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یك از آنها؛
8. گواهی عدم سوء پیشینه كیفری مدیران؛
9. داشتن مدیر عامل و عضو bimeh ای هیئت مدیره طبق شرایط مندرج در ماده 9 این دستور العمل؛
10. صورت جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره؛
11. اظهارنامه درج نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.

ماده 7. ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، تركیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرة آن، موكول به رعایت مقررات این آیین نامه و با مسئولیت و موافقت شركت bimeh طرف قرارداد خواهد بود.
تبصره: شركت bimeh موظف است قبل از ثبت نمایندگی حقوقی bimeh و هرگونه تغییرات بعدی آن، نظر bimeh مركزی ایران را استعلام نماید. عدم اعلام نظر بیمه مركزی ایران ظرف مدت 20 روز به معنای موافقت با ثبت نمایندگی حقوقی یا تغییرات بعدی آن خواهد‌بود.

ماده 8. نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه ای كه بیمه مركزی ایران تهیه و به شركتهای bimeh ابلاغ می‌نماید، تنظیم كند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه ای از آن را برای بررسی و تأیید به شركت bimeh طرف قرارداد ارسال نماید.

تبصره 1: شركت بیمه موظف است حداكثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یك از نمایندگان حقوقی خود را به bimeh مركزی ایران ارسال كند.

تبصره 2: نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل 10 درصد از سود سالانه خود را به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.

ماده 9. مدیر عامل و حداقل یك عضو هیئت مدیره ریسلر حقوقی، علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 این آیین نامه باید واجد یكی از شرایط زیر باشند:

9-1. داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشتة بیمه و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه و دو سال سابقه كار bimeh‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی بیمه، یا كارگزاری بیمه، یا ارزیابی خسارت بیمه ای، یا شركت bimeh و یا bimeh مركزی ایران.

9-2. داشتن حداقل مدرك كارشناسی در سایر رشته ها و سه سال سابقه كار بیمه‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی bimeh، یا كارگزاری bimeh، یا ارزیابی خسارت بیمه ای، یا شركت های bimeh و یا بیمه مركزی ایران.

تبصره: در صورتی كه مدرك تحصیلی مدیر عامل و عضو bimeh ای هیئت مدیره در نمایندگی‌های حقوقی درج شده قبل از ابلاغ این آیین نامه، دیپلم یا كاردانی بوده باشد به ترتیب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در این بند اضافه می‌شود.

ماده 10. ریسلر حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شاغل باشند یا به عنوان ریسلر دیگری یا كارگزار حقیقی فعالیت كنند. علاوه بر این، اشخاص مذكور نمی توانند در شركت‌های بیمه غیردولتی و سایر نمایندگی ها یا كارگزاری‌های حقوقی bimeh شاغل بوده و یا بیش از 10 درصد، سهام داشته باشند.
تبصره: مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و كاركنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شركت‌های بیمه و bimeh مركزی ایران، نمی توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.

ماده 11. نمایندگی حقوقی با موافقت قبلی شركت bimeh طرف قرارداد و اجازه bimeh مركزی می تواند دفتر فرعی دایر نماید، مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعی، شرایط نماینده حقیقی را داشته باشد.
ماده 30. موارد پیش‌بینی نشده در این آیین نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و bimeh‌گری، قانون تجارت، سایر قوانین مربوط و عرف bimeh خواهد بود.asre bime


نوشته شده توسط : amir ali