تبلیغات
ویواز 2014 - شرائط و نحوه اخذ نمایندگی بیمه قسمت 3

جستجو

 

شرائط و نحوه اخذ نمایندگی بیمه قسمت 3

دوشنبه 26 فروردین 1392   10:53 ق.ظ

پذیرش نمایندگان bimeh

پروانه نمایندگی bimeh بر اساس آئین نامه شماره 57 مصوب شورای عالی bimeh صادر می شود و ضروری است متقاضی اخذ پروانه نمایندگی bimeh قبل از هر اقدامی آئین نامه مذكور را مطالعه نماید. متن این آیین نامه در ادامه آمده است.
asre bime
مراحل لازم برای اخذ پروانه نمایندگی بیمه

1) مراجعه به مدیریت امور نمایندگان شركتهای bimeh و اخذ پذیرش از شركت مورد نظر.

2) شركت در دوره های آموزشی تئوری و عملی مربوط كه توسط شركتهای بیمه برگزار می شود.

3) معرفی دفتر كار و سپردن تعهد و تضمین مربوط و سایر اقدامات لازم برای شروع فعالیت

تاسیس شركت خدمات bimeh ای

متقاضیان تأسیس شركت خدمات bimeh ای (شركت نمایندگی bimeh) باید پس از مراجعه به شركت بیمه ذیربط و اخذ پذیرش تأسیس شركت، اقدام به تكمیل مدارك، صورتجلسات و اساسنامه شركت نمایند.

آیین نامه شماره 57

شورای‌عالی bimeh در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس bimeh مركزی و bimeh‌گری، آیین‌نامة تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف تعمیم و توسعه bimeh و با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 17/7/1387 تصویب كرد:


• حفظ حقوق bimeh‌گذاران، شركت‌های bimeh و نمایندگان آنها با تأكید بر ارائه بهترین كیفیت خدمات و تكریم مشتریان؛
• واگذاری امور مربوط به نمایندگی هر شركت بیمه به خود آن شركت و صرفاً تعیین حداقل‌های مورد نیاز برای تنظیم بازار bimeh و حفظ حقوق طرفین؛
• تسهیل و شفاف‌سازی جریان كار فعالیت‌های بازاریابی، فروش و امور نمایندگی جهت ایجاد رقابت برای افزایش كارآمدی با مسئولیت شركت‌های بیمه.
لذا این آیین‌نامه مشتمل بر 4 قسمت و 30 ماده و 20 تبصره از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه نمایندگی bimeh (شماره 28) و مكمل‌های آن شده و كلیه دستورالعمل‌های مغایر با آن ملغی می‌شود.

فصل اول : تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی bimeh

ماده1. نماینده bimeh كه در این دستور العمل اختصاراً « ریسلر» نامیده میشود، شخص حقیقی یا حقوقی است كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس bimeh مركزی ایران و bimeh گری، مفاد این آیین نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات bimeh ای به نمایندگی از طرف یك شركت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره: مقررات این آیین نامه شامل نمایندگانی است كه در داخل كشور خدمات بیمه ای عرضه می نمایند. اعطای نمایندگی بیمه در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلی bimeh مركزی ایران است.

ماده2. شركت bimeh موظف است در اعطای پروانه نمایندگی bimeh در كلیه رشته‌ها یا رشته های بیمه ای معین، طبق مفاد این آیین‌نامه عمل نماید. مدت نمایندگی بیمه‌ نامحدود است اما پروانه و قرارداد نمایندگی bimeh هر سه سال یك بار و به شرط رعایت مفاد این دستور العمل و گذراندن دوره های آموزشی لازم توسط نماینده، تجدید خواهد شد.

تبصره: شركت بیمه می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور bimeh نامه و در صورت لزوم، در پرداخت خسارت را در رشته‌های مختلف بیمه به ریسلر تفویض نماید.

ماده3. شركت بیمه موظف است شرایط اعطای نمایندگی بیمه را از طرق مقتضی، به اختصاصی درج در پایگاه اینترنتی خود به اطلاع عموم برساند.

ماده4. شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
ب) اعتقاد به اسلام یا یكی دیگر از ادیان رسمی كشور؛
ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
د) نداشتن سـوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرایم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری؛
هـ) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم؛
و) داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشته bimeh (و یا سایر رشته‌ها با گرایش bimeh) با شش ماه سابقه كار bimeh ای فنی و تخصصی، یا مدرك كارشناسی در رشته غیر بیمه و یك سال سابقه كار bimeh ای فنی و تخصصی و یا مدرك دیپلم با دو سال سابقه كار bimeh ای فنی و تخصصی.

تبصره1 : متقاضیان فاقد سابقه كار مندرج در بند «و»، به غیر از دارندگان مدرك كارشناسی در رشته bimeh (و سایر رشته‌ها با گرایش بیمه)، باید دوره آموزشی شامل اصول بیمه، آشنایی با رشته‌های bimeh، بازاریابی بیمه، ‌قوانین و مقررات bimeh و رایانه (شامل آموزش مهارت هایWord ، Excel و Internet) را در مجموع، به میزان حداقل 80 ساعت در مركز آموزشی شركت bimeh، یا مركز آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی و یا سایر مراكز آموزشی مورد تأیید بیمه مركزی ایران گذرانده و برگه‌نامه قبولی را ارائه نمایند. علاوه بر این متقاضیان مذكور باید دوره كارآموزی را در شركت bimeh مربوط طی نمایند.
متقاضیان فاقد سابقه كار دارای مدرك كارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته‌ها با گرایش bimeh)، فقط دوره كارآموزی را در شركت bimeh طی خواهند كرد.

تبصره 2: شركت بیمه می تواند برای پذیرش نماینده، هرنوع شرایط رقابتی برای انتخاب نمایندگان برتر، از جمله برگزاری آزمون را تعیین و اعمال نماید.
www.asrebime.com

ماده 5. مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یك از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی bimeh بر عهده شركت بیمة مربوط می‌باشد.

ماده 6. شركت بیمه برای اعطای پروانه نمایندگی حقوقی باید موارد زیر را بررسی و رعایت نماید:
1. تشكیل نمایندگی حقوقی به شكل شركت سهامی خاص با مسئولیت تضامنی یا شركت تعاونی؛
2. تأیید اساسنامه نمایندگی توسط شركت bimeh؛
3. انحصار فعالیت به نمایندگی bimeh؛
4. وجود حداقل سه عضو هیئت مدیره؛
5. داشتن حداقل 500 میلیون ریال سرمایه؛
6. ارائه گواهی نامه بانك حاكی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار 50 درصد كل سرمایه ریسلر حقوقی؛
7. صورت كامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یك از آنها؛
8. برگه عدم سوء پیشینه كیفری مدیران؛
9. داشتن مدیر عامل و عضو بیمه ای هیئت مدیره طبق شرایط مندرج در ماده 9 این دستور العمل؛
10. صورت جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره؛
11. اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.

ماده 7. درج نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، تركیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرة آن، موكول به رعایت مقررات این آیین نامه و با مسئولیت و موافقت شركت bimeh طرف قرارداد خواهد بود.
تبصره: شركت بیمه موظف است قبل از درج نمایندگی حقوقی بیمه و هرگونه تغییرات بعدی آن، نظر bimeh مركزی ایران را استعلام نماید. عدم اعلام نظر بیمه مركزی ایران ظرف مدت 20 روز به معنای موافقت با ثبت نمایندگی حقوقی یا تغییرات بعدی آن خواهد‌بود.

ماده 8. ریسلر حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه ای كه بیمه مركزی ایران تهیه و به شركتهای bimeh ابلاغ می‌نماید، تنظیم كند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه ای از آن را برای بررسی و تأیید به شركت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.

تبصره 1: شركت بیمه موظف است حداكثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یك از نمایندگان حقوقی خود را به bimeh مركزی ایران ارسال كند.

تبصره 2: ریسلر حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل 10 درصد از سود سالانه خود را به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.

ماده 9. مدیر عامل و حداقل یك عضو هیئت مدیره نماینده حقوقی، علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 این آیین نامه باید واجد یكی از شرایط زیر باشند:

9-1. داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشتة bimeh و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه و دو سال سابقه كار bimeh‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی bimeh، یا كارگزاری bimeh، یا ارزیابی خسارت بیمه ای، یا شركت بیمه و یا بیمه مركزی ایران.

9-2. داشتن حداقل مدرك كارشناسی در سایر رشته ها و سه سال سابقه كار bimeh‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی bimeh، یا كارگزاری bimeh، یا ارزیابی خسارت bimeh ای، یا شركت های بیمه و یا بیمه مركزی ایران.

تبصره: در صورتی كه مدرك تحصیلی مدیر عامل و عضو بیمه ای هیئت مدیره در نمایندگی‌های حقوقی ثبت شده قبل از ابلاغ این آیین نامه، دیپلم یا كاردانی بوده باشد به ترتیب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در این بند اضافه می‌شود.

ماده 10. نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شاغل باشند یا به عنوان ریسلر دیگری یا كارگزار حقیقی فعالیت كنند. علاوه بر این، اشخاص مذكور نمی توانند در شركت‌های بیمه غیردولتی و سایر نمایندگی ها یا كارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا بیش از 10 درصد، سهام داشته باشند.
تبصره: مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و كاركنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شركت‌های bimeh و bimeh مركزی ایران، نمی توانند به عنوان ریسلر حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.

ماده 11. نمایندگی حقوقی با موافقت قبلی شركت بیمه طرف قرارداد و اجازه بیمه مركزی می تواند دفتر فرعی دایر نماید، مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعی، شرایط نماینده حقیقی را داشته باشد.
ماده 30. موارد پیش‌بینی نشده در این آیین نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تأسیس bimeh مركزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، سایر قوانین مربوط و عرف bimeh خواهد بود.more info


نوشته شده توسط : amir ali

How do you get taller in a day?
یکشنبه 12 شهریور 1396 06:47 ق.ظ
Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I will revisit
yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to
guide other people.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 04:06 ب.ظ
Howdy! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

My website covers a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly
benefit from each other. If you're interested feel free to
send me an email. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!
manicure
پنجشنبه 17 فروردین 1396 07:06 ب.ظ
After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new
comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is a way you are able to remove me from
that service? Kudos!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر